Przejdź do treści

Prawa autorskie kolorowanki.net.pl

Na stronie kolorowanki.net.pl każda kolorowanka ma swoją własną, bajeczną historię. Do jakiegokolwiek kopiowania lub rozpowszechniania naszych kolorowanek wymagana jest nasza zgoda. Wszystkie prawa do kolorowanek są zastrzeżone. Dążymy do tego, by nasze kolorowanki były źródłem inspiracji i radości z kolorowania, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich praw do naszych autorskich prac.

Szanujemy twórczość innych: W kolorowanki.net.pl wielką wagę przywiązujemy do szacunku dla własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że jakakolwiek praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, napisz do nas na admin(at)kolorowanki.net.pl (zamiast (at) wpisz @). Jesteśmy gotowi do natychmiastowego działania, by usunąć materiał z naszej strony i poinformować o tym naszych licencjodawców. Podczas kontaktu prosimy o podanie danych kontaktowych, linku do materiału oraz dowodu własności.

Nasze Oświadczenie: Wierzymy, że wszystkie obrazy na naszej stronie należą do „domeny publicznej” lub są naszymi autorskimi fan-artami. Nie mamy zamiaru naruszać żadnych praw intelektualnych czy autorskich. Jeśli jesteś prawowitym właścicielem któregokolwiek materiału i nie chcesz, aby był on prezentowany, lub wymaga on właściwego oznaczenia, prosimy o kontakt. Zrobimy wszystko, aby spełnić Twoje oczekiwania. Pamiętajcie, że wszystkie kolorowanki na naszej stronie są darmowe i nie czerpiemy z nich żadnych korzyści finansowych. Zapraszamy do kolorowego świata radości i wyobraźni!


Copyrights kolorowanki.net.pl

On the website kolorowanki.net.pl, each coloring page has its own, enchanting story. Any copying or distribution of our coloring pages requires our consent. All rights to the coloring pages are reserved for our site. We strive to make our coloring pages a source of inspiration and joy from coloring, while simultaneously preserving all rights to our original works.

Respecting the Work of Others: At kolorowanki.net.pl, we place great importance on respecting intellectual property. If you believe that any work has been copied in a way that infringes copyright, please write to us at admin(at)kolorowanki.net.pl (replace (at) with @). We are ready to take immediate action to remove the material from our site and inform our licensors. When contacting us, please provide contact details, a link to the material, and proof of ownership.

Our Statement: We believe that all images on our site belong to the „public domain” or are our own authorial fan arts. We have no intention of infringing any intellectual or copyright rights. If you are the rightful owner of any material and do not want it displayed, or if it requires proper labeling, please contact us. We will do everything necessary to meet your expectations. Remember, all coloring pages on our site are free and we do not derive any financial benefits from displaying or downloading any graphics. Welcome to a world of color, joy, and imagination!